Oferta

Pracownia PDSG świadczy specjalistyczne usługi w zakresie analiz, prowadzenia projektów badawczych oraz doradztwa. Usługi kierowane są do szerokiej grupy podmiotów:

 

Instytucji i organizacji – podmiotów realizujących zadania polityki społecznej oraz gospodarczej na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym – zakres usług obejmuje:

 • badania i analizy diagnostyczne – dostarczające informacji na temat stanu badanego zjawiska w określonym punkcie czasowym, dokonujące oceny występowania pozytywnych lub negatywnych tendencji,
 • badania i analizy dynamiczne i pseudodynamiczne – umożliwiające obserwację zjawisk w różnych punktach/odstępach czasowych,
 • badania ewaluacyjne – pozwalające dokonać oceny działań prowadzonych w ramach inżynierii społecznej prowadzonej przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe,
 • badania i analizy dostarczające informacji do budowy strategii rozwoju społecznego i gospodarczego,
 • opracowanie raportów, publikacji oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym i ponadlokalnym,
 • doradztwo w zakresie planowania procesu badawczego (koncepcja, metodyka, narzędzia badawcze, harmonogram, budżet).

 

Przedsiębiorstw poszukujących informacji na temat kierunków rozwoju branży, czynników warunkujących wejście firmy na rynek, wprowadzenia nowego produktu oraz działań podnoszących pozycję firmy na rynku – zakres usług obejmuje:

 • badania i analizy sektorowe: konkurencji, nabywców, dostawców, produktu, substytutów, barier wejścia na rynek,
 • opracowanie biznesplanów,
 • opracowanie strategii marketingowych,
 • doradztwo w zakresie public relations,
 • doradztwo w zakresie specjalistycznego administrowania i rozwoju zasobów ludzkich.