Badania

Pracownia PDSG specjalizuje się w realizacji badań o charakterze społeczno-ekonomicznym. Wychodząc z założenia, że zarówno społeczny jak i ekonomiczny wymiar aktywności jednostek i grup pozostają ze sobą w relacji silnego, wzajemnego wpływu, w procesie planowania, gromadzenia danych oraz w toku analizy, stosowana jest interdyscyplinarność. Gwarantuje ona pełną i rzetelną diagnozę oraz identyfikację źródeł i przyczyn poznanych zjawisk i procesów. Najważniejsze obszary tematyczne, w których specjalizuje się Pracownia PDSG obejmują:

 

Badania społeczne

 • dyskryminacja,
 • instytucjonalny i personalny aspekt przestrzegania praw człowieka,
 • zagrożenie wykluczeniem społecznym wśród ludności np. z powodu niepełnosprawności, dziedziczonej bezradności, bezrobocia, wieku, ubóstwa, zjawisk nieakceptowalnych społecznie (patologii),
 • zagrożenie izolacją społeczną,
 • pomoc społeczna,
 • migracje ludności,
 • starzejące się społeczeństwo,
 • warunki życia mieszkańców oraz poczucie bezpieczeństwa.

 

Badania ekonomiczne

Rozwój lokalny i regionalny:

 • kapitał intelektualny podmiotów gospodarczych,
 • uwarunkowania rozwoju lokalnego, regionalnego i ponadregionalnego,
 • lokalizacja jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej,
 • źródła konkurencyjności gospodarki na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym,
 • branżowa/sektorowa struktura gospodarki,
 • sektory kluczowe oraz sektory wysokiej szansy,
 • rozwój przedsiębiorczości wśród ludności,
 • rozwój zielonej gospodarki,
 • innowacyjność gospodarki,
 • współpraca sfery nauki i biznesu.

Rynek pracy:

 • stan i dynamika zmiany zapotrzebowania przedsiębiorstw na określone kwalifikacje i kompetencje zawodowe – zawody nadwyżkowe i zawody deficytowe,
 • przyczyny nierówności i/lub dyskryminacji grup zagrożonych marginalizacją na rynku pracy takich jak np. niepełnosprawni, absolwenci, bezrobotni, bierni zawodowo,  osoby
  w młodym wieku, matki wracające na rynek pracy lub samotnie wychowujące dzieci oraz osoby w starszym wieku,
 • aktywność proedukacyjna ludności oraz osób zaliczanych do grup zagrożenia marginalizacją na rynku pracy,
 • inżynieria społeczna w zakresie oddziaływania na rynek pracy,
 • współpraca trójsektorowa ukierunkowana na niwelowanie negatywnych zjawisk pojawiających się na rynku pracy.

 

Badania marketingowe

 • satysfakcja klientów, kontrahentów i dostawców,
 • wzorce zachowań klientów,
 • segmentacja rynku,
 • wizerunek i marka,
 • elastyczność cenowa,
 • uwarunkowania zmian w podaży,
 • źródła przewagi konkurencyjnej.

 

Badania ewaluacyjne

Ocena trafności, skuteczności, efektywności oraz użyteczności wsparcia w zakresie:

 • integracji osób niepełnosprawnych w środowisku społecznym i zawodowym,
 • aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia,
 • zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
 • wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw/gospodarki lokalnej i regionalnej,
 • dostępu do usług podmiotów realizujących zadania polityki społecznej i gospodarczej,
 • budowania relacji między sferą nauki, biznesu a organizacjami pozarządowymi.