Portfolio

dr Urszula Tomczyk

doktor nauk ekonomicznych

magister socjologii

studia podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

***

opracowanie koncepcji i metodyki do ponad 20 zrealizowanych projektów badawczych

udział ekspercki w ponad 30 projektach badawczych

autor/współautor ponad 50 publikacji/raportów/artykułów/opinii eksperckich


Udział w projektach badawczych o tematyce społeczno-ekonomicznej, w tym opracowanie publikacji/raportów/artykułów/opinii eksperckich:

 • „Partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami wśród administracji publicznej województwa warmińsko-mazurskiego”, Olsztyn 2017-2018

  Kierownik 6 zespołów monitoringowych w: Powiecie Elbląskim, Powiecie Oleckim, Gminie Szczytno, Gminie Jonkowo, Gminie Barczewo i Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Zakres najważniejszych zadań:
  – koordynacja prac zespołów monitoringowych,
  – analiza danych wtórnych i pierwotnych (z badań jakościowych),
  – prowadzenie spotkań face to face z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego zajmującymi stanowiska m.in. wójtów, starostów, sekretarzy, kierowników wydziałów,
  – prowadzenie spotkań face to face z przedstawicielami jednostki rządowej na poziomie województwa,
  – autor 6 Planów monitoringowych,
  – autor 6 Raportów z monitoringu,
  – autor 6 Raportów weryfikacyjnych z wdrożenia rekomendacji.

 • Perspektywy rozwoju zielonych miejsc pracy w województwie warmińsko-mazurskim, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Olsztyn 2017. (ISBN 978-83-934789-2-7)
 • Bariery prawne, administracyjne i organizacyjne wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz kierunki działań dotyczące przezwyciężania tych barier”, Raport syntetyczny opracowany w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2017.
 • Raport tematyczny poświęcony wdrażaniu art. 30 dotyczącego udziału osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i w sporcie opracowany w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2016.
 • Raport tematyczny nt. zagadnień kontekstowych procesu wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych opracowany w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2016.
 • Raport tematyczny nt. wdrażania art. 25 „Zdrowie” opracowany w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2016.
 • Raport tematyczny nt. kobiet niepełnosprawnych opracowany w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2016.
 • Analiza dokumentów międzynarodowych dotycząca procesu wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz identyfikacji barier w tym procesie, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2016.
 • Materiały na tematyczną debatę doradczo-programową poświęconą wdrażaniu art. 25 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2016.
 • Materiały na tematyczną debatę doradczo-programową poświęconą wdrażaniu art. 30 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce. Udział osób z niepełnosprawnością w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2016.
 • Materiały na tematyczną debatę doradczo-programową poświęconą wdrażaniu art. 6 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce. sytuacja kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnością, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2016.
 • Pisemna opinia doradcza poprzedzająca debatę doradczo-programową poświęconą art. 26 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie medycznych aspektów rehabilitacji kompleksowej, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2016.
 • Pisemna opinia doradcza poprzedzająca debatę doradczo-programową poświęconą art. 26 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie społecznych i zawodowych aspektów rehabilitacji kompleksowej, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2016.
 • Materiały na tematyczną debatę doradczo-programową poświęconą pozycji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy w Polsce, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2016.
 • Materiały na tematyczną debatę doradczo-programową poświęconą problematyce aktywizacji zawodowej, zatrudnienia i rozwoju zawodowego osób z niepełnosprawnościami w Polsce, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2016.
 • Pisemna opinia doradcza poprzedzająca debatę doradczo-programową poświęconą zagadnieniom kontekstowym procesu wdrażania konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2016.
 • Materiały na tematyczną debatę doradczo-programową poświęconą zagadnieniom kontekstowym procesu wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2016.
 • Kapitał intelektualny Mazowsza – badanie potencjału regionu”, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 2015. (ISBN: 978-83-89959-82-9)
 • Zaprojektowanie, realizacja i prezentacja wyników badania otoczenia społeczno-ekonomicznego spółdzielni socjalnych w subregionie ostrołęckim, Fundacja „Fundusz Współpracy” w Warszawie, 2015.
 • Analiza lokalnego rynku pracy, w tym opracowania jego charakterystyki i identyfikacji głównych problemów w kontekście aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia
  (w szczególności do 25 roku życia) oraz osób w wieku 50+
  , Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach, 2015.
 • Nastroje gospodarcze przedsiębiorstw – badanie ogólnopolskie, III edycja, Instytut Badań i Analiz Grupa OSB oraz portal Firmy.net, 2014.
 • Nastroje gospodarcze przedsiębiorstw – badanie ogólnopolskie, IV edycja, Instytut Badań i Analiz Grupa OSB oraz portal Firmy.net, 2014.
 • Analiza sytuacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia ubóstwem w województwie podkarpackim
  w kontekście doboru właściwych instrumentów wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
  , Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, 2014.
 • Aktywność zawodowa mieszkańców wsi i małych miast województwa podlaskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2013. (ISBN: 978-83-62258-58-1)
 • Nastroje gospodarcze przedsiębiorstw – badanie ogólnopolskie, I edycja, Instytut Badań i Analiz Grupa OSB oraz portal Firmy.net, 2013.
 • Nastroje gospodarcze przedsiębiorstw – badanie ogólnopolskie, II edycja, Instytut Badań i Analiz Grupa OSB oraz portal Firmy.net, 2013.
 • Ocena funkcjonowania ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament EFS, 2013.
 • Analiza zielonego rynku pracy w województwie podlaskim, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2012. (ISBN: 978-83-62258-38-3)
 • Potencjały gospodarcze gmin województwa mazowieckiego. Badanie naukowe w ramach projektu Trendy Rozwojowe Mazowsza”, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, 2012.
 • Możliwości stworzenia regionalnego systemu komercjalizacji badań w oparciu o Joint Action Plan, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2012.
 • Perspektywy rozwoju kluczowych sektorów województwa warmińsko-mazurskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2011.
 • Osoby niepełnosprawne w województwie podlaskim – edukacja, rynek pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2011. (ISBN: 978-83-62258-90-7)
 • Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2010. (ISBN: 978-83-7633
  -002-0)
 • Przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych – Diagnoza dla Miasta Mława”, Burmistrz Miasta Mława, 2010.
 • Analiza regionalna przedsiębiorstw w zakresie zapotrzebowania na zawody związane z zieloną gospodarką, w tym zielone miejsca pracy w województwie podlaskim, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2010. (ISBN: 978-83-62258-31-4).
 • Badania lokalnego rynku pracy w Powiecie Skierniewickim i Powiecie Miasto Skierniewice, Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach, 2009. (ISBN: 978-83-61694-07-6)
 • Inwestycja w kwalifikacje. Badanie rynku pracy w powiecie braniewskim, Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie, 2009. (ISBN: 978-83-61694-04-5)
 • Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie nyskim, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, 2009. (ISBN: 836169403X, 9788361694038).
 • Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa warmińsko-mazurskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, 2009 (ISBN: 978-83-61694-06-9)
 • Sytuacja przedsiębiorców w powiatach województwa zachodniopomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, 2009.
 • Badanie i analiza aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowanie zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie oraz promocja wyników badań, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2009.
 • Ocena wsparcia mieszkańców obszarów wiejskich na Warmii i Mazurach w ramach Działania 2.3 ZPORR, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, 2008.
 • Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie węgorzewskim, Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie, 2008. (ISBN: 978-83-925692-5-1)
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w Województwie Warmińsko – Mazurskim, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, 2008.
 • Badanie lokalnego rynku pracy w powiecie piotrkowskim i powiecie Miasto Piotrków Trybunalski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, 2008. (ISBN: 978-83-6-1694-00-7)
 • Badanie zbieżności celów projektu systemowego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pt. >>Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach<<
  z potrzebami i oczekiwaniami grupy docelowej przewidzianej w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL dla Poddziałania 7.1.3
  , Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2008.

Prace i artykuły naukowe:

 • artykuł pt. Innowacyjność jako źródło konkurencyjności podmiotów gospodarczych – ujęcie regionalne, [w:] Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu, red. nauk. J. Kaczmarek, P. Litwa, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016.
 • publikacja pt. Kapitał intelektualny podmiotów gospodarczych a konkurencyjność regionów, recenzent: dr hab. Renata Przygodzka
  prof. UwB, Instytut Badań i Analiz Grupa OSB, Olsztyn, 2015. (ISBN 978-83-61694-47-2)
 • praca doktorska pt. Kapitał intelektualny podmiotów gospodarczych a konkurencyjność regionów, promotor: dr hab. Małgorzata Juchniewicz, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, recenzenci: prof. dr hab. Roman Kisiel (profesor zwyczajny), dr hab. Nelly Daszkiewicz, prof. nadzw. PG, Olsztyn 2014.
 • artykuł pt. Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwach a konkurencyjność regionów, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych. Modele. Metody – Procesy, red. nauk. R. Borowiecki, J. Kaczmarek,  Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014. (ISBN 978-83-62511-88-4)
 • artykuł pt. Kapitał intelektualny sektora przedsiębiorstw na tle produktu krajowego brutto, [w:] Wiadomości Statystyczne Nr 4/2013, pod red. prof. dr hab. Tadeusz Walczak, dr Stanisław Paradysz, prof. dr hab. Józef Zegar i in., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa kwiecień 2013. (Indeks 381306, ISSN 0043-518X)
 •  artykuł pt. Zasoby wiedzy i informacji a rezultaty działalności przedsiębiorstw, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, red. nauk. R. Borowiecki, A. Jaki, Kraków 2013. (ISBN 978-83-62511-08-2)
 • artykuł pt. Regionalne zróżnicowanie kapitału intelektualnego przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Problemy rozwoju regionalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Elżbieta Sobczak, Andrzej Raszkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012. (ISSN 1899-3192)
 • artykuł pt. Korzystanie z osiągnięć społeczeństwa informacyjnego przez przedsiębiorstwa małe i średnie w Olsztynie, [w:] Wiadomości Statystyczne Nr 7/2012, pod red. prof. dr hab. Tadeusz Walczak, dr Stanisław Paradysz, prof. dr hab. Józef Zegar i in., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa lipiec 2012. (Indeks 381306, ISSN 0043-518X)

***

 • XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Krynica Zdrój, października 2016 r.
 • XIX Międzynarodowa konferencja Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw we współpracy z Fundacją Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Krynica-Zdrój, październik 2014 rok.
 • XVIII Międzynarodowa konferencja naukowa Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw we współpracy z Fundacją Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krynica-Zdrój, październik 2013 rok.
 • XIX Konferencja naukowa Gospodarka lokalna w teorii i praktyce Katedra Gospodarki Regionalnej, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Mysłakowice 2011 r.

Galeria: